Faaliyetler
10 Haziran 2022

KALİTE YÖNETİM

Doküman Yönetimi
Kurumumuzda yürütülen faaliyetlerin standartlaştırılması, SKS rehberine uyum sağlanması için çeşitli belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Kurumumuzda bu amaçla doküman yönetim rehberi esas alınarak  doküman oluşturulmuştur. Oluşturulan dokümanların (prosedür, talimat, rehber, form, plan vb.) hazırlanması, onaylanması, yürürlüğe konması, revizyonu, kontrolü ve güncel olarak çalışanlarla paylaşımı için  ayrı bir faaliyet gerektirmektedir. Bu faaliyetler direktörlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Hastane billişim sistemi üzerinden erişim sağlanabilen tüm dokümanlar, gerekli görüldüğünde kullanıcılar tarafından çıktı alınabilmektedir.

Öz Değerlendirme Faaliyetleri

Kalite standartlarına uyumluluğu sürdürülebilir kılmak amacıyla belirli periyotlarla öz  değerlendirmeleri gerçekleştirmek üzere Öz Değerlendirme Ekibi görevlendirilmiştir. Ekip yapılan plan ve takvim doğrultusunda denetimleri gerçekleştirir ve denetimlerden elde edilen bulgular analiz edilir. Öz Değerlendirme sonucu Üst Yönetim ve Bölüm kalite sorumluları ile ile paylaşılmakta,  gerekli iyileştirme çalışmaları başlatılmaktadır.

Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Yönünde Yapılan Faaliyetleri

Süreçlerin etkinlik ve verimliliğinin ölçülmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesi yönünde çalışmalarımız SKS  Rehberleri doğrultusunda devam etmektedir. Kalite  Direktörlüğümüz; izlenecek göstergelerin seçimi için üst yönetime rehberlik etmektedir. Kalite Yönetim Direktörlüğümüz ilgili birimler tarafından hazırlanan analizlerin yorumlanmasını ve doğrulanmasını sağlamakta ve bu bilgileri düzenli olarak üst yönetime ve ilgili komitelere raporlamaktadır. Hastanelerimizde 43 gösterge düzenli olarak takip edilmektedir.

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi (Hasta ve Çalışan Güvenliği Kültürü)

Hastanemizde yürütülen kalite çalışmalarının en önemli amacı gerek çalışanlarımız gerekse hastalarımız için güvenli bir ortamın oluşturulmasıdır. Kurumumuz hasta ve çalışan güvenliğini sağlama konusunda SKS’nin yayımlamış olduğu hasta ve çalışan güvenliği hedeflerini rehber edinmiştir.Hastanemizde hasta ve çalışan güvenliği kavramının kurum kültürü haline gelmesini sağlamak üzere çalışanlarımızın hasta ve çalışan güvenliği konusuna duyarlılıklarını arttırmayı hedefleyen eğitimler verilmekte, İstenmeyen Olay ve Hataların Bildirimi konusunda çalışanlar teşvik edilmektedir.

Komite ve Ekip Faaliyetleri

Kalite faaliyetlerini yürütmekte olan Komite ve Ekip çalışma gruplarının ihtiyaç duyduğu standart bilgisi, iletişim ve uyumun sağlanması planlı bir rehberlik hizmetini gerektirmektedir. Bu hizmet kurumumuzda Kalite Yönetim Birimi tarafından sağlanmaktadır.

İyileştirme Faaliyetleri(Düzeltici ve Önleyici Faaliyet)

İyileştirmeler, tüm kalite çalışmalarında önemli başlıklardan birini oluşturur. Kalite Yönetim Sistemi iyileştirme çalışmaları, Kalite Yönetim Direktörlüğü tarafından hazırlanmış “Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Talep Formu ve Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Takip Formu  ” baz alınarak yürütülmektedir.

 Uygulamakta olduğumuz kalite standartlarının gerektirdiği durumlarda problemlerin neden, niçin ve nasıl meydana geldiğini öğrenmek, gerçek çözümlere ulaşmak için tarafsızlığa ve analitik yaklaşıma dayanan “Kök Neden Analizi” çalışmalarını yapmakta ve değerlendirmekteyiz.

 

Eğitim Faaliyetleri

Yürütmekte olduğumuz SKS çalışmaları, hasta ve çalışan güvenliği konusu, çalışanlarımızın standartların gerektirdiği bilgiyle donatılmasını zorunlu kılmaktadır. Hem mevcut bilimsel bilginin güncellenmesi hem de bu bilginin belirli aralıklarla çalışanlarımıza hatırlatılması için  Hastanemizde Yılık olarak hazırlanan, gerektiğinde revizyonla güncellenen Eğitim Planı dahilinde eğitimler verilmekte olup takibi Eğitim Birimi tarafından yapılmaktadır.